Dịch vụ

CÔNG VIỆC GIÁM ĐỊNH VIÊN
1. Kiểm tra xác định hư hỏng, thiệt hại. Tư vấn sửa chữa.
Sửa chữa ô tô
2. Tư vấn hướng dẫn khai báo hồ sơ
Sửa chữa ô tô
 
3. Lên bảng báo giá cho từ trường hợp.
sữa chữa ôtô